Publikacje

06 maj 2020

Wygrana z ZUS w sprawie odwołania od decyzji dotyczącej osoby współpracującej

Nowa fala postępowań wszczynanych przez ZUS

Niedawno wydany dla naszego Klienta wyrok w sprawie „osób współpracujących” pokazuje, że warto odwoływać się od każdej wydanej przez organ rentowy decyzji. Klient otrzymał decyzję, na mocy której to ZUS ustalił, że pomagająca mu w działalności żona powinna zostać zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako osoba współpracująca od daty wskazanej w decyzji, a tym samym Klient winien zapłacić na rzecz ZUS kwotę w wysokości ok. 70 tysięcy złotych. W toku postępowania Kancelaria wykazała, że nie zaszły przesłanki pozwalające uznać żonę za osobę współpracująca, a jej działania stanowiły jedynie okazjonalną pomoc mężowi oraz przedłożyła szereg dowodów na tę okoliczność. Co więcej, postanowienie wyjaśniające zostało przeprowadzone w sposób mało wnikliwy, a organ pominął część przedłożonych dowodów na etapie wyjaśnień i wydał decyzję negatywną, co również zostało wykazane w odwołaniu.

Należy zauważyć, że ostatnimi czasy ZUS zajął się sprawdzaniem tzw. „osób współpracujących”. Definicja osoby współpracującej zawarta jest w ustawie systemowej i stanowi, że za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi między innymi działalność gospodarczą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Kontrole wszczynane przez organ mają na celu bądź uznanie, że przykładowo mąż który kilkukrotnie pomógł żonie jest osobą współpracująca, za którą to żona powinna opłacać składki od pewnego okresu czasu, bądź też, że osoba współpracująca, która wielokrotnie korzystała ze świadczenia chorobowego, nie powinna mieć takiego statusu, a umowa o pracę została z nią zawarta dla pozoru. Zatem ZUS wydaje decyzje w których ustala, że dana osoba powinna zostać zgłoszona jako osoba współpracująca, a tym samym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od wskazanego w decyzji okresu czasu. W przypadku gdy decyzja staje się prawomocna, przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić wszelkie składki wstecz, gdzie często są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Kolejnym rodzajem wydawanych decyzji w tym zakresie są decyzje gdzie ZUS uważa, że umowa pomiędzy przedsiębiorcą oraz osobą współpracującą zawarta została dla pozoru, jedynie w celu uzyskania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Wówczas w przypadku uprawomocnienia się takiej decyzji, ZUS uznaje wszelkie wypłacone jej świadczenia za świadczenia nienależnie pobrane i wnosi o ich zwrot.

Od obu decyzji należy się  bezwzględnie odwołać, bowiem skutki uprawomocnienia się takiej decyzji są daleko idące i mają wpływ na podleganie ubezpieczeniom społecznym, a te z kolei na prawo do pobierania należnych świadczeń również w przyszłości.

W sporach z ZUS zawsze warto zwrócić się do Kancelarii specjalizującej się w prawie ubezpieczeń społecznych. Jeśli ZUS wszczyna kontrolę w Państwa sprawie, bądź otrzymali Państwo decyzję, która nie jest dla Państwa korzystna, zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź też