Publikacje

22 lip 2022

ZUS odmawia zasiłku chorobowego z uwagi na zadłużenie. Co w sytuacji kiedy mamy układ ratalny?

Obszerna nowelizacja ustawy systemowej wprowadziła wiele zmian dla ubezpieczonych. Jedną z nich jest to, że zapłata składki po terminie bądź w niewłaściwej wysokości nie powoduje wykluczenia z ubezpieczenia chorobowego (o czym można poczytać tutaj:  https://odwolania-zus.joanna-kawecka.pl/przedsiebiorco-zaplaciles-skladke-do-zus-po-terminie/)

Natomiast zgodnie z przepisem art. 2a ustawy zasiłkowej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński nie przysługują osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą osobom z nimi współpracującym, w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia. Co więcej, możliwość uzyskania takiego świadczenia przedawnia się jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane w terminie 6 miesięcy od powstania prawa do świadczenia. Zatem najszybszą drogą do uzyskania zasiłku jest spłata zadłużenia.

Z uwagi na to, że powyższe stanowi novum brak jest stanowisk sądów w tym zakresie. Zgłasza się do mnie bardzo wiele osób, które otrzymały decyzję odmowną, gdzie ZUS powołuje się na fakt, że Ubezpieczony posiada zadłużenie a tym samym nie ma prawa do zasiłku. Wiele z tych osób posiada układ ratalny z ZUS na podstawie, którego to miesięcznie spłaca zobowiązania.

Czy ZUS ma rację?

W mojej ocenie niekoniecznie. Faktem jest, w przypadku osób posiadających układ ratalny, istnieje zadłużenie w stosunku do ZUS. Natomiast zawarcie umowy jaką jest układ ratalny zmienia charakter zobowiązania na zobowiązanie nie posiadające charakteru długu na gruncie przepisów kodeksu cywilnego. W mojej ocenie ZUS niezasadnie odmawia w takiej sytuacji świadczeń. Na pewno powyższe zostanie wyklarowane w momencie pojawienia się pierwszych orzeczeń w sprawie.

Jeśli zatem ZUS odmawia wypłaty zasiłku z uwagi na zadłużenie to zapraszam do kontaktu:

M: kancelaria@joanna-kawecka.pl
T: 505 230 864

Sprawdź też