Publikacje

28 kwi 2022

Subwencja z PFR a kontrola ZUS. Czy zawsze kończy się zwrotem subwencji?

Stan pandemii wymusił wprowadzenie instrumentów, które z założenia miały stanowić pomoc dla przedsiębiorców. Jednym z nich były tzw. dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach tarcz antykryzysowych. Natomiast jednym z warunków do uzyskania ww. dofinansowań była m.in. ilość etatów w danej firmie na dzień 31 grudnia 2019 r.

Powyższe doprowadziło do tego, że wielu przedsiębiorców dokonywało tzw. „zgłoszeń wstecznych” do ubezpieczeń celem wykazania wymaganej ilości etatów na dany okres, nawet po kilku miesiącach. O ile PFR na podstawie stosownych oświadczeń subwencję przyznawał, o tyle ZUS rozpoczął falę postępowań wyjaśniających w tym zakresie. Postępowania nie dotyczą tylko i wyłącznie umów o pracę ale i umów zlecenie, często zarzucając pozorność zatrudnienia jedynie w celu uzyskania pomocy rządowej.

Masowe wydawanie przez ZUS decyzji wyłączających z ubezpieczeń.

Zgodnie z oficjalną informacją na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ZUS aktywnie rozpoczął współpracę z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. przy obsłudze wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR. Polski Fundusz Rozwoju potwierdził również, że poprosił ZUS o weryfikację przedsiębiorców, którzy wnioskowali o przyznanie subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa 2.0. i w procesie tym złożyli dokumenty rozliczeniowe do ZUS ze skutkiem wstecznym.

W efekcie ZUS masowo rozpoczął kontrolę tych płatników składek gdzie zgłoszenia zostały dokonane po terminie bądź z datą wsteczną. Bardzo często jednym z argumentów (a czasem nawet jedynym) w wydanych decyzjach jest to, że zgłoszenie dokonane po terminie miało na celu jedynie uzyskanie pomocy z tarczy antykryzysowej, a praca tak naprawdę nie była wykonywana.

Czy zatem zgłoszenie ubezpieczonego po terminie zawsze przesądza o pozorności umowy?

Oczywiście, że nie! Istotne jest bowiem to, czy strony faktycznie przystąpiły do realizacji danej umowy. Jak słusznie wskazał w wyroku z dnia 13 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi w Warszawie, sygn. akt VII U 778/21, spóźnione zgłoszenie do ubezpieczeń nie ma decydującego znaczenia i nie może stanowić podstawy do uznania, że umowa jest nieważna. Prowadziłoby to bowiem to zbyt daleko idących skutków.

Zatem jeśli praca faktycznie była wykonywana, pomimo zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych po terminie, warto złożyć odwołanie i dochodzić swoich praw przed sądem.

Powyższa fala kontroli dotycząca subwencji udzielonych z PFR S.A. w ramach tarczy antykryzysowej dopiero początkiem, tym samym na bieżąco będziemy informować Państwa zarówno o działaniach ZUS jak i o efektach postępowań sądowych w tym zakresie.

Sprawdź też