Publikacje

21 maj 2020

Przykład skutecznego odwołania w sporze z ZUS | Joanna Kawecka – twój prawnik od spraw z ZUS.

Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przez osobę prowadząca działalność gospodarczą. ZUS uwzględnił odwołanie i uchylił wydaną przez siebie decyzję.

Jak już wspominane było w poprzednich artykułach, ZUS masowo wydaje decyzję, w których to stwierdza, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie podlega ubezpieczeniom, w tym ubezpieczeniu chorobowemu od kilku lat wstecz, bądź sam ustala najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli decyzja obejmuje okres do kilku lat wstecz, a ubezpieczony przez ten okres pobierał przysługujące mu zasiłki, wówczas ZUS wnosi o ich zwrot wraz z odsetkami. Niejednokrotnie pisaliśmy, że są to kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych.

Nasza Klientka zakładając działalność gospodarczą w 2014 r., zadeklarowała maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Następnie, po trzech miesiącach skorzystała ze zwolnienia lekarskiego z uwagi na zbliżający się poród. ZUS po latach przeprowadził postępowanie wyjaśniające i w wydanej decyzji uznał, że działania ubezpieczonej zmierzały jedynie do uzyskania wysokich świadczeń  z ubezpieczenia społecznego. Brak było bowiem ekonomicznego uzasadnienia dla zadeklarowania tak wysokiej podstawy wymiaru składek w początkowym okresie prowadzenia działalności, która nie przynosiła na początku znacznych zysków (pomimo tego, że orzecznictwo sądów wskazuje, że podstawa wymiaru składek nie jest powiązana z faktycznie osiąganym przychodem). W przypadku uprawomocnienia się decyzji ZUS, ubezpieczona zobowiązana byłaby do zwrotu kwoty w wysokości ok. 118 000 zł.

W wyniku złożonego odwołania, kwestionującego sposób działań organu oraz w wyniku jasno sprecyzowanych zarzutów z szerokim ich omówieniem, organ uznał odwołanie za słuszne i wydaną przez siebie decyzję uchylił. Sprawa zatem nie trafiła nawet do Sądu.

 

Powyższe pokazuje, że skuteczne odwołanie sporządzone przez fachowego pełnomocnika zajmującego się sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych, pozwoli uniknąć długotrwałych postępowań sądowych z organem rentowym jak i uchroni przed zwrotem pobranych świadczeń.

Jeśli otrzymali Państwo decyzję wydaną przez organ, z którą to się Państwo nie zgadzacie, zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź też